Općinska uprava

Ovdje možete pronaći sve osnovne informacije o Općinskoj upravi​


O nama
Općinsko vijeće
Općinski načelnik
Općinske službe
Javni pravobranitelj
Dijaspora
O nama

Općina Ravno je smještena na krajnjem jugoistoku Bosne i Hercegovine. Proteže se duž neumskog i dubrovačkog zaleđa, od Hutova na sjeverozapadu do Konavala na jugoistoku, dužine oko 80 kilometara. Omeđena je državnom granicom s Republikom Hrvatskom s jugozapadne strane i entitetskom granicom Republike Srpske sa sjeveroistoka. Općinsko središte - naselje Ravno smjestilo se na uzvisini uz istočni rub Popova polja, koje je uređenjem toka rijeke Trebišnjice postalo glavnim faktorom gospodarskog razvitka i čimbenikom razvoja poljoprivredne proizvodnje.

 

Veliki broj spomenika materijalne kulture svjedoči o bogatoj povijesti ovoga kraja. Zemljopisna pozicija prostora općine Ravno, raznolikost terena i geološka prošlost daju teritoriju jedinstvene karakteristike. Područje općine Ravno ima značajke sredozemne klime s manjim odstupanjima.

 

Jedan od najznačajnijih čimbenika društveno-gospodarskog razvitka i korištenja prostora je stanovništvo. Općina sveukupno broji 1391 stanovnika u 55 naseljenih mjesta.

 

Ovu Općinu čini veliki, ruralni, očuvani prostor veličine 323 km². Šumske površine obuhvaćaju 13 028 ha ili 40,33 % općinske površine. U odnosu na ukupnu površinu općine od 323,03 km², čak oko 158,4 km² ili 49% čine poljoprivredne površine.

 

Geoprometni položaj ove Općine je izrazito značajan za budući razvoj cestovnih prometnica.

 

Turizam je za Općinu Ravno jedna od najperspektivnijih gospodarskih grana. Ljepote krajolika, samo 10-tak kilometara udaljene od mora i jake turističke destinacije Dubrovnika i okolice, preduvjet su za razvoj turizma u ovom području. Tu se mogu razviti boravišni, izletnički, ruralni, lovni, sportsko - rekreacijski, znastveni, gastro i etno - turizam. Špilja Vjetrenica u Zavali je osobit turistički proizvod. Ona od 1952. godine predstavlja zaštićeni prirodni spomenik. Vjetrenica je dobila ime po stalnom strujanju zraka kroz njezin otvor, što je posljedica izjednačavanja stalne unutrašnje i vanjske temperature. S razgranatim hodnicima dužine preko 8 km i 135 jezeraca u kojima obitava endemska čovječja ribica, brojnim kaskadama, sigastim prevlakama, špilja je pravi kraški dragulj. Pozornost privlače srednjovjekovni grobovi u njezinu ulazu.

 

S područja općine Ravno na listu nacionalnih spomenika BiH uvršteni su:

 • 487. Ravno - Crkva sv. Mitra sa starim grobovima
 • 488. Ravno - Trebinja - Crkva sv. Roka
 • 489. Ravno - Zavala - Manastir Zavala (graditeljska cjelina)
 • 490. Ravno - Zavala (Crkvina) - ostaci katoličke crkve sv. Petra - arheološko područje

 

Nacionalni spomenici su:

 • 489. Ravno - Zavala - manastir Zavala (graditeljska cjelina)
 • 490. Ravno - Zavala (Crkvina)- ostaci katoličke crkve sv. Petra - arheološko područje

 

Za razvoj turizma osobito je značajna rodna kuća oca hrvatskog znastvenika Josipa Ruđera Boškovića koja se nalazi u Orahovom Dolu, kao i spomenik Ruđeru Boškoviću ispred općinske zgrade u Ravnom. Položaj planirane turističke zone Ledenice, u blizini velike turističke regije Dubrovnika, ima gospodarski potencijal za razvitak turističkih sadržaja koji bi se nadopunjavali ponudom iz susjedne države.

 

U ranijim razdobljima poljoprivreda se razvijala na temeljima proizvodnje voća, povrća, ratarskih usjeva i stočarskih proizvoda. Ukupna agrarno gospodarstvo realiziralo se putem poduzeća Hepok Mostar. Današnja poljoprivredna proizvodnja se uglavnom odvija na lokalitetu Popova polja koje predstavlja glavni poljoprivredni resurs s veoma plodnim zemljištem. Tlo Popova polja je pogodno za uzgoj različitog voća, povrća, a može se organizirati i uzgoj povrća ili cvijeća u plastenicima i staklenicima. Ratarska djelatnost može biti komercijalna ili dopunska obiteljska aktivnost. Površine pod pašnjacima ukazuju na činjenicu da je ovo agro-ekološko područje pogodno za razvoj stočarstva, posebice ovčarstva i kozarstva, a u manjoj količini i govedarstva. Najveći problem razvoja poljoprivrede u Popovu polju je usitnjenost posjeda. Općina Ravno inicira projekte komasacije zemljišta. Izrađen je projekat za komasaciju površine cca 100 ha, a trenutačno je u pripremi projekt za još cca 100 ha.

 

Razvoj poljoprivrede i stočarstva je imperativ razvoja područja općine Ravno. Računa s oživljavanjem prerađavačke industrije, a velike pomake treba očekivati i u uslužnim djelatnostima. Nositelji obnove i razvoja ovih djelatnosti bit će obiteljska poljoprivredna gospodarstva i njihova interesna udruženja na razini Općine ili agro - ekoloških područja.

Općinsko vijeće

Jerko Bender

Općinski vijećnik, HDZ BiH

Aleksandra Ignjatić

Općinska vijećnica, SNSD

Boško Krkić

Općinski vijećnik, HDZ BiH

Srećko Oberan

Općinski vijećnik, HDZ 1990.

Katarina Raguž

Općinska vijećnica, HDZ 1990.

Ivica Buljan

Općinski vijećnik, HDZ BiH

Ivan Prkut

Općinski vijećnik, HDZ BiH

Angela Mišić

Općinska vijećnica, HDZ BiH

Jozo Djaković

Općinski vijećnik, HDZ BiH

Dragan Miletić

Općinski vijećnik, SNSD

Stevo Putica

Općinski vijećnik, SNSD

Petar Sredanović

Zamjenik predsjednika vijeća, SNSD

Anica Matijić

Tajnica OV, HDZ BiH

Ružica Skaramuca

Predsjednica OV, HDZ BiH

Dragan Brajković

Općinski vijećnik, HDZ BiH

Općinski načelnik


Andrija Šimunović (1968.) je izabran za načelnika Općine Ravno kao kandidat HDZ-a BiH na posljednjim lokalnim izborima 2016. godine, s uvjerljivim izbornim rezultatom od 85,8 posto glasova.

Općinske službe
1. Služba za opću upravu, društve djelatnosti, zajedničke poslove i civilnu zaštitu

Djelokrug rada službe:

 • uredsko poslovanje i pružanje usluga građanima,
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena,
 • obavlja normativno pravne, stručno-operativne poslove i zadaće, personalne poslove i radne odnose za općinske službe i tijela,
 • potiče neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju u lokalnim poslovima kroz organe mjesnih zajednica kao i oblike neposrednog odlučivanja građana,
 • vodi poslove organizacije opće uprave, poslove evidencije građanskih stanja, poslove biračkih popisa, poslove prijemnog ureda, ovjeru prijepisa i potpisa, poslove arhive, poslove umnožavanja pisanih materijala, poslove prijevoza u svrhu obavljanja radnih zadaća i održavanja voznog parka, poslove tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i opreme,
 • održavanje čistoće u radnim prostorijama, nabava i raspodjela uredskog i potrošnog materijala i opreme za potrebe službi,
 • obavlja upravne, stručne i druge poslove zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine utvrđene zakonskim propisima o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine,
 • izrađuje procjenu ugroženosti na području Općine, priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine, predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine, prati stanje priprema za zaštitu, organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provedbi osobne i uzajamne zaštite,
 • organizira i koordinira provedbu mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini,
 • obavlja popunu ljudstvom stožer civilne zaštite Općine i određuje povjerenike civilne zaštite, osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke, priprema propise iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
 • oganizira službu motrenja, praćenja otkrivanja opasnosti od prirodnih i drugih nesreća i uzbunjuje stanovništvo o predstojećoj ili nastaloj opasnosti,
 • vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, sukladno Zakonu i drugim propisima,
 • obavlja poslove i zadaće iz samoupravnog djelokruga općine u oblasti društvenih djelatnosti; odgoja, kulture, športa, zapošljavanja, brige o mladima, prognanim - raseljenim, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, nevladinog sektora, te usklađuje rad ustanova i organizacija koje djeluju u tim oblastima, obavlja studijsko - analitičke, normativno pravne, stručno operativne poslove i zadaće kao i plansko-analitičke i razvojne aspekte organizacije društvenih djelatnosti,
 • obavlja upravne i druge stručne poslove utvrđene Zakonom koji se odnose na reguliranje socijalno statusnih pitanja ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih branitelja,
 • vodi evidenciju nositelja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite,
 • vrši i druge poslove u oblastima za koje je osnovana, kao i poslove koje joj stave u zadaću Općinsko vijeće ili Općinski Načelnik.

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i civilnu zaštitu ima 2 organizacijske jedinice i to:

a) Odjel društvenih djelatnosti i opće uprave
b) Odjel civilne zaštite

2. Služba za gospodarstvo, financije i lokalni razvoj

Djelokrug rada službe:

 • Izvršava i osigurava izvršenje Zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana, provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana,
 • obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga općine u oblasti razvoja i poduzetništva,
 • prati razvoj stanja u oblastima poduzetništva u oblastima industrijske proizvodnje, poljoprivredno-prehrambene proizvodnje, prometa, trgovine, ugostiteljstva, obrtništva,
 • vrši inspekcijski nadzor u oblastima koje su u nadležnosti Općine,
 • obavlja plansko-analitičke i statističke poslove u oblasti gospodarstva,
 • prati proces restruktuiranja u gospodarstvu te ostvaruje suradnju sa odgovarajućima županijskim i federalnim tijelima,
 • vrši poslove u svezi izrade nacrta Proračuna općine, izmjena i dopuna proračuna, izrada završnog računa proračuna, izrada izvješća o izvršenju proračuna, Odluke o izvršenju proračuna, izrada Odluke o privremenom financiranju, izrada Programa i Izvješća o utrošku van proračunskih sredstava,
 • izrađuje periodične analize informacije,
 • radi računovodstveno - knjigovodstvene poslove,
 • vodi evidenciju imovine, inventura i oprema inicira,
 • sudjeluje u izradi realizaciji planova, programa i projekta u oblasti poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, veterinarstva, lova, ribolova, turizma i zaštite okoliša,
 • prati i primjenjuje propise i poduzima aktivnosti na uvođenju znanstvenih dostignuća iz naprijed navedenih oblasti,
 • surađuje sa organizacijama koje u svojim programima rada imaju za cilj zaštitu okoliša,
 • vodi brigu o rješavanju pitanja odlagališta otpada kako običnih tako specijalnih,
 • vrši upravne i druge poslove u oblastima za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik

Služba za gospodarstvo i financije ima tri organizacijske jedinice i to:

a) Odjel gospodarstva
b) Odjel finacija
c) Odjel za inspekcije

3. Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove

Djelokrug rada službe:

 • Izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je utemeljena i provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena,
 • u okviru svojih ovlaštenja vrši poslove iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnih poslova,
 • obavlja poslove vezane za geodetske poslove, sveukupnu izmjeru zemljišta i ažuriranja promjena nastalih na zemljištu i objektima te provođenja istih u katastarskom elaboratu,
 • vrši normativno pravne poslove (izradu prijedloga odluke iz imovinsko pravnih odnosa, donošenje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa iz imovinsko - pravnih odnosa),
 • obavlja sve poslove vezna za prava i primjenu prava na nekretninama kako onih u državnom tako i u privatnom sektoru, vođenje upravnog postupka, pripremanje i donošenje rješenja u prvostupanjskom postupku na temelju dokaznih sredstava izvlaštenja, uzurpacije, preuzimanja neizgrađenog građevinskog zemljišta, razgraničenja, arondacije, komasacije i drugih imovinsko-pravnih odnosa,
 • obavlja normativno-pravne, stručno-operativne i plansko-analitičke poslove i zadatke iz naprijed navedenih oblasti u okviru djelokruga rada, također radi sve stručne-tehničke i upravne poslove iz oblasti upravljanja stambenim fondom,
 • vodi evidenciju stambenog fonda općine i stambenih zgrada koje su neuvjetne zbog dotrajalosti, inicira, sudjeluje u izradi i realizaciji planova, programa i projekata u oblasti obnove ratom razrušenih objekta i komunalne infrastrukture,
 • vrši stručno-tehničke i upravne poslove iz oblasti obnove i upravljanja lokalnim i nekategoriziranim putovima, izrađuje planove sanacije i rekonstrukcije individualnih stambenih objekt i objekta u vlasništvu općine,
 • vrši evidentiranje i procjenu štete na individualnim i kolektivnim stambenim objektima u vlasništvo općine,
 • vrši upravne i druge poslove u oblastima za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik.

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove ima dvije organizacijske jedinice i to:

a) Odjel graditeljstva i prostornog uređenja
b) Odjel geodetskih i imovinsko pravnih poslova

Javni pravobranitelj

Javni pravobranitelj
Josip Matić, dipl. iur.
+387 36 854 671


Sjedište pravobraniteljstva je u Stocu, ul. Banovinska bb, općina Stolac.

Općinsko javno pravobraniteljstvo Stolac po punomoći obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine Ravno i njenih tijela zastupanjem u sudskim i upravnim postupcima, gdje se oni pojavljuju kao stranke pred sudovima i drugim nadležnim tijelima.

Pravobraniteljstvo daje pravna mišljenja u postupku donošenja propisa i općih akata, kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi u okviru općine, te obavlja i druge poslove za općinu Ravno u skladu sa Zakonom o javnom pravobraniteljstvu HNŽ/K.

Dijaspora

0

Ministar Tomislav Ćorić u posjetu Općini Ravno

Ministar zaštite okoliša i energetike RH, gospodin Tomislav Ćorić sa suradnicima i direktor Hrvatskih voda Zoran Đureković sa suradnicima danas su boravili u službenom posjetu Općini Ravno. Visoku delegaciju su u zgradi Općine primili domaćini: predsjednica OV Ravno Ružica Skaramuca i načelnik Andrija Šimunović sa suradnicima, uz nazočnost gospodina Donke Jovića, ministra u Vladi Hercegovačko-neretvanske…
Read more
By : Općina Ravno | stu 23, 2019

Broj posjeta: 77868