Pregled obavijesti

Općina Ravno raspisala javni natječaj za dodjelu stipendija studentima
 

Na temelju članka 55. Statuta općine Ravno ( Službeno glasilo općine Ravno, broj:1/01 i 1-2/05) i članka 7. Odluke o davanju novčane potpore studentima na području općine Ravno (Službeno glasilo općine Ravno, broj:3/09), Načelnik općine raspisuje javni natječaj za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Ravno u akademskoj 2017./2018.godine

 

1.Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima na području Općine Ravno. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2017/2018. godinu i isplaćivati će se u deset jednakih mjesečnih rata, počevši od 01.10.2017.godine.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM.

 

2.Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Ravno imaju redoviti studenti  dodiplomskog i diplomskog  studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju prebivalište na području općine Ravno
 • da imaju status redovitog studenta
 • na nisu u statusu apsolventa
 • da nisu ponavljali godinu studija
 • da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da nisu studenti privatnih studija.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog  kućanstva.

 

 3.Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su:

- uspjeh u učenju

- socijalno- ekonomski status

- godina studija

 

 4.Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se isključivo na prijavnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici općine, kao i  u Službi opće uprave i društvenih djelatnosti svakim radnim danom u periodu od 08,00-14,30 sati.

 

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije studenti su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Presliku CIPS-ove osobne iskaznice,
 • Potvrda o prebivalištu na području općine Ravno (ne starija od 6 mjeseci),
 • Potvrdu o statusu redovitog studenta i godini studija,
 • Potvrda da nije obnavljao godinu studija ili drugi odgovarajući dokaz,
 • Izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit,
 • Presliku prve stranice indeksa,
 • Dokaze o  otežanim uvjetima života:

       - dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima  (uvjerenje nadležnog  tijela ili smrtni list),

       - rješenje o utvrđivanju invalidnosti za studenta podnositelja prijave,

       - rješenje o utvrđivanju invalidnosti za roditelje,

       - potvrdu o redovnom školovanju za studente čija su  braća i sestre na  redovitom školovanju.

 

 • Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:

       - potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija.

 5. O dodjeli stipendije zaključuje se Ugovor o stipendiji kojim se pobliže uređuju međusobna prava i obveze davatelja i korisnika stipendije.

Ugovor o stipendiji zaključuju načelnik i student.

 

6.Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči općine Ravno.

 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte na adresu:

Općina Ravno, Trg Ruđera Boškovića 88 370 Ravno, s naznakom: „ Za natječaj za dodjelu stipendija“  ili izravno  predajom na protokol Općine Ravno.

 

 7.Nepravodobne i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine Ravno – Služba za društvene djelatnosti i opću upravu, tel: + 387 36 891 471.